Poortwachters van het financiële stelsel

De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen, of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen. De Sanctiewet (SW) geldt voor iedereen (dus ook voor niet-financiële ondernemingen zoals juridische beroepsgroepen en accountants) en daarom zullen alle Wwft-instellingen maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat zij in strijd met de sanctieregelingen handelen.

Een greep uit de sectoren die wij mogen helpen met meer zicht te krijgen op ongebruikelijke transacties.

Dave Ingevel seminar

Advocatuur

Voor bepaalde diensten moeten advocaten voldoen aan de Wwft. Bovendien is het de plicht van de advocaat om te melden wanneer zij te weten komen dat de registratie van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) niet juist is. Een andere belangrijke uitdaging is het beroepsgeheim, wat ervoor zorgt dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om informatie vrij te geven.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de toezichthouder in deze sector.

Assurantieadviseur

Afhankelijk van de diensten die worden aangeboden door een tussenpersoon, kan alles of een deel daarvan onder de Wwft vallen. Samen met het kantoor bepaalt Cotembo met behulp van een beslisboom of een dienst wel of niet onder deze wet valt, zodat er geen onnodige vragen worden gesteld.

De toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Notariaat

Veel aspecten van klantenonderzoek zijn voor notarissen al bekende stappen. Diensten op het gebied van vastgoed en ondernemingsrecht vallen over het algemeen onder de Wwft. Ook in het geval van personen- en familierecht kan de Wwft van toepassing zijn, bijvoorbeeld als de notaris ook fiscaal advies geeft.

Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt hier toezicht op

Accountant

Accountants spelen een zeer belangrijke rol binnen de Wwft. Van alle poortwachters hebben accountants of administratiekantoren misschien wel de meeste kennis over hun cliënten en zien zij de administratie als eerste. Er is een verplichting om alle betrokken medewerkers te scholen, zodat ze ongewone transacties kunnen herkennen.

Bureau Financieel Toezicht (BFT) is de toezichthouder.

Lees meer

.... en alle andere beschermers van ons financiële stelsel

In artikel 1a van de Wwft zijn drie hoofdcategorieën te onderscheiden met daaronder instellingen op wie de wet van toepassing is. Dit zijn banken, financiële ondernemingen en "natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten".

 • Bank
 • Belastingadviseur
 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsonderneming
 • Bemiddelaar inzake koop/verkoop van zaken van grote waarde
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van bewaarportemonnees
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
 • Betaaldienstagent
 • Betaaldienstverlener
 • Domicilieverlener     
 • Elektronischgeldinstelling
 • Juridische dienstverleners     
 • Kopers of verkopers van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen)
 • Koper of verkoper van kunstvoorwerpen
 • Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)
 • Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
 • Levensverzekeraar
 • Makelaar
 • Pandhuis
 • Speelcasino
 • Taxateur
 • Trustkantoor
 • Verhuurder van safes
 • Wisselinstelling
Plan direct een afspraak

Weten met wie je zaken doet

Het is van essentieel belang om te weten met wie je zaken doet in een wereld waarin financiële transacties en zakelijke relaties steeds complexer worden. Het kennen van je klanten en zakenpartners, oftewel het uitvoeren van een grondig cliëntenonderzoek, is een cruciaal onderdeel geworden van het bedrijfsleven en de financiële sector. Dit komt voort uit de toenemende bezorgdheid over financiële criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.

Door de achtergrond van je klanten en partners te begrijpen, kun je niet alleen je eigen bedrijf beschermen tegen mogelijke risico's, maar ook bijdragen aan het behoud van de integriteit van het financiële systeem als geheel. In deze steeds meer onderling verbonden wereld is het kennen van je zakelijke relaties niet alleen een verplichting onder de wet, maar ook een strategische stap om vertrouwen op te bouwen, reputaties te beschermen en financiële stabiliteit te waarborgen.

 • Dataschoning: Door een goede onboarding in te richten is clientinformatie compleet, uniform en actueel.
 • Financieel risico: Betrokkenheid bij witwassen van geld of het financieren van terrorisme kan een instelling blootstellen aan financiële verliezen en juridische aansprakelijkheden.
 • Voorkomen van misbruik: Door hun cliënten te monitoren, kunnen poortwachters voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor illegaliteit.
 • Klantenbescherming: Door het doen van klantonderzoek kunnen poortwachters hun klanten beschermen tegen onbedoelde betrokkenheid bij illegaliteit.
 • Vertrouwen van beleggers: Door hun toewijding aan het naleven van de Wwft te demonstreren, kunnen poortwachters het vertrouwen en de vertrouwensrelatie van beleggers opbouwen.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Door actie te ondernemen om witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen.
 • Wettelijke verplichting: Poortwachters zijn wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te detecteren, en het niet naleven hiervan kan leiden tot ernstige juridische gevolgen.
 • Reputatierisico: Witwassen van geld en het financieren van terrorisme kunnen de reputatie van een instelling beschadigen en haar relaties met cliënten, toezichthouders en andere belanghebbenden schaden.
 • Naleving van internationale normen: De Wwft is gebaseerd op internationale normen om witwassen van geld en het financieren van terrorisme te bestrijden, en het naleven hiervan helpt poortwachters hun reputatie en credibiliteit op het wereldtoneel te behouden.
 • Detectie van verdachte activiteiten: Door transactieregistraties bij te houden en hun cliënten te monitoren, kunnen poortwachters verdachte activiteiten identificeren en melden aan de financiële inlichtingen-eenheid (FIU).
 • Versterkte veiligheid: Door maatregelen te nemen om witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen, kan de algemene veiligheid en integriteit van het financiële systeem worden behouden.

De totaaloplossing die helpt

clientacceptatie eenvoudig

te maken

Neem contact met ons op